Jednym z głównych zadań realizowanych przez nas jest prowadzenie ksiąg handlowych na podstawie dowodów księgowych. Wszelkie zapisy są sporządzane chronologicznie oraz systematycznie. Nasze usługi obejmują m.in.:

• przygotowanie kompleksowej dokumentacji zawierającej przyjętą przez podmiot politykę rachunkowości
• opracowanie projektu zakładowego planu kont
• rejestrowanie zdarzeń gospodarczych we właściwych ewidencjach – zgodnie z Ustawą o rachunkowości
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
• prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT)
• rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, takich jak WNT, WDT, import lub eksport usług, transakcje trójstronne
• przygotowanie oraz składanie – w imieniu Klienta –deklaracji podatkowych oraz plików JPK na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym
• przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych oraz zeznań podatkowych
• przygotowanie sprawozdań statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego
• przygotowanie sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego
• przygotowanie deklaracji do Urzędu Celnego (Intrastat)
• w przypadku kontroli podatkowych – reprezentowanie Klienta przed właściwym urzędem